wget https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/Fail2ban/master/fail2ban.sh && bash fail2ban.sh

原文链接:http://www.xuxiaobo.com/?p=5498

本文作者:小欢

本文链接:一键安装fail2ban防ssh爆破 - https://www.xh-ws.com/archives/fail2ban_install.html

版权声明:如无特别声明,本文即为原创文章,仅代表个人观点,版权归 小欢博客 所有,遵循知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议。转载请注明出处!